Información/reservas: +34 93 224 07 10 - Whatsapp: +34 637 802817
Información/reservas: +34 93 224 07 10 - Whatsapp: +34 637 802817

Política de privacitat


Gràcies per visitar www.cathelicopters.com, propietat de:

CATHELICOPTERS, S.L.
Heliport de Barcelona
Pº de la Escullera, s/n (08039 Barcelona)
Telèfon:
Email:
CIF:B62253489

 

LLEI

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, aquesta Política de Privacitat informa com es recull, fa servir i tracta la informació de caràcter personal que Cathelicopters SL reculli per mitjà del lloc web o qualsevol altre mètode com correspondència escrita o electrònica, recepció de targetes de negoci, comunicació de dades per telèfon o ompliment de formularis.emplea y trata la información de carácter personal que CATHELICOPTERS SL recoja por medio del Web Site o cualquier otro método como correspondencia escrita o electrónica, recepción de tarjetas de negocio, comunicación de datos por teléfono o cumplimentación de formularios.

 

CONSENTIMENT

S’entén que qualsevol client i / o tercer que lliuri dades personals a Cathelicopters SL està atorgant el seu consentiment exprés i inequívoc, ho fa voluntària i lliurement, està d’acord amb els termes d’aquesta política de privacitat i autoritza expressament la recollida, ús i divulgació dels mateixos en els termes que es descriuen a continuació.

 

RECOLLIDA DE DADES I TRACTAMENT

Les dades de caràcter personal recollides per qualsevol mètode, seran tractades de forma automatitzada i incorporades als fitxers automatitzats titularitat de Cathelicopters SL.

Aquestes dades personals seran tractades i incorporades als corresponents fitxers automatitzats, que estan degudament inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

SEGURETAT
De conformitat amb la legislació vigent, hem adoptat totes les mesures organitzatives i tècniques permeten raonablement assegurar la protecció de les seves dades personals i evitar la pèrdua, mal ús, alteració, tractament o accés no autoritzat dels mateixos, tenint en compte l’estat de la tecnologia i dels riscos a què estan exposats. Ha de tenir present que, actualment, cap transmissió via Internet és plenament segura o està lliure de patir errors, especialment, si es fa servir el correu electrònic.

Cathelicopters SL ha decidit limitar al màxim la informació que recull d’ells. D’aquesta manera, en el moment de donar-se d’alta en qualsevol dels serveis oferts per Cathelicopters SL únicament necessita les dades imprescindibles per poder prestar-los. Complementàriament, ia títol totalment voluntari, els usuaris poden cedir altres dades que serveixin a Cathelicopters SL per millorar els esmentats serveis.

 

FINALITAT

La finalitat d’aquests fitxers és l’administració i gestió general de Cathelicopters SL amb la intenció de prestar un bon servei als seus clients i poder mantenir el contacte amb els mateixos o altres contactes professionals.
Així mateix, Cathelicopters SL pot utilitzar aquestes dades personals per enviar informació comercial i qualsevol altra que consideri d’interès per als seus clients i / o tercers.

 

COOKIES
En algunes parts de la nostra pàgina s’empra la tecnologia de “cookies” en l’ús de rutes d’accés. Això ens ajuda a determinar la utilitat i interès de la nostra pàgina. Els “cookies” empleats respecten l’anonimat i no s’utilitzen amb la finalitat de recopilar cap informació de caràcter personal.

 

DRETS DE CANCEL·LACIÓ

En qualsevol moment el titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició respecte les seves dades personals posant-se en contacte amb Cathelicopters a través del mail info@cathelicopters.com o mitjançant escrit dirigit al seu domicili social, facilitant en ambdós casos una fotocòpia del seu NIF o del seu passaport o un altre document que l’identifiqui.

 

Contacte
Si té qualsevol dubte, comentari o qüestió sobre la Política de Privacitat de Cathelicopters SL o sobre les pràctiques sobre això, si us plau, contacti amb Cathelicopters SL a la següent adreça electrònica info@cathelicopters.com

 

Modificacions d’aquesta Política de privacitat
Qualsevol canvi en la Política de Privacitat de Cathelicopters SL serà comunicada a www.cathelicopters.com i accessible per a la consulta. Si us plau, comprovi periòdicament el seu contingut, especialment, si va a proporcionar Cathelicopters SL dades de caràcter personal.

© Copyright 2019 Cathelicopters